Mergi la conţinutul principal

 


Baza legislativă și normativă

 • Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994;

 • Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;

 • Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova;

 • Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova;

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statul funcționarului public;

 • Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

 • Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

 • Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

 • Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 692/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 492/2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 493/2011 pentru aprobarea Centrului de plasament Temporar al Străinilor;

 • Hotărîrea Guvernului nr 1187/2010 cu privire la implementarea Ghișeului unic de documentare a străinilor;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale;

 • Ordinul MAI nr. 61 din 27.02.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției politici în domeniul migrației și azilului a Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

În scopul realizării misiunii sale, Direcția exercită următoarele funcții:

 • elaborarea și promovarea în domeniul migraţiei, aziluluiși integrării străinilor adocumentelor de politici, proiectelor de legi, proiectelor de acte normative, proiectelor de acorduri bilaterale, a reglementărilor/procedurilor generale, precum și ținerea evidenţei datelor şi documentelor specifice;

 • monitorizarea realizării acţiunilor prevăzute în documentele de politici în domeniul migraţiei, azilului, integrării străinilor şi apatridiei;

 • elaborarea concepţiilor, politicilor sectoriale şi programelor de dezvoltare strategică în domeniile sale de competenţă;

 • coordonarea elaborării şi implementării proiectelor de asistenţă în domeniul migraţiei, azilului și integrării străinilor;

 • cooperarea, în limitele mandatului încredințat, cu organizaţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului și integrării străinilor, cu autorităţile cu funcţii similare din alte state în vederea soluţionării problemelor din domeniile gestionate, iniţierea şi desfăşurarea de proiecte şi programe comune, precum și reprezentarea MAI în diferite contexte naționale și internaționale aferente domeniului migraţiei, azilului și integrării străinilor.

În vederea realizării funcțiilor sale, Direcția exercită următoarele atribuții:

 • identifică sau participă la determinarea, după caz, a necesarului de politici în domeniul migraţiei, azilului și integrării străinilor, rezultat din legislație, strategii, programe, planuri guvernamentale, precum și a propunerilor autorităţilor publice centrale; organelor administrative/instituţiilor din subordine; serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate cu atribuții specifice;

 • elaborează, respectiv, propune modificarea şi/sau completarea documentelor de politici în domeniul migraţiei, azilului şi integrării, planifică, organizează şi supraveghează implementarea acestora;

 • elaborează și promovează proiecte de acte legislative și normative în domeniul de competență;

 • participă la elaborarea și avizarea altor documente de politici, acte legislative conexe domeniului migrației, azilului și integrării, precum și a tratatelor internaționale;

 • inițiază studii, evaluări, analize etc. sau participă la asemenea acţiuni, în vederea fundamentării politicilor, cadrului legislativ și a reglementărilor specifice;

 • examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și solicitările subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;

 • laborează propunerile pentru programul de dezvoltare strategică a MAI, pentru planul anual de acțiuni al MAI, pentru programul de guvernare și/sau pentru alte planuri și programe naționale;

 • întreprinde acţiuni pentru identificarea experienţelor şi bunelor practici internaționale, reieşind din evenimente naţionale și internaţionale, specifice domeniului, pentru eliminarea situațiilor negative și generalizarea celor pozitive, precum și pentru asimilarea acestora;

 • reprezintă Ministerul Afacerilor Interne, în modul stabilit, în relaţiile cu organizaţiile internaționale în cadrul diferitor iniţiative regionale, platforme de cooperare, forumuri internaționale; iniţiază proiecte şi programe comune în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor;

 • cooperează, în limitele mandatului încredințat, cu organizaţiile internaţionale, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele acreditate în ţară, cu autorităţile cu funcţii similare din alte state, în vederea inițierii şi desfășurării proiectelor şi programelor comune;

 • coordonează implementarea proiectelor de asistență în domeniul migrației, azilului şi integrării străinilor;

 • acordă suport decizional secretarului de stat responsabil de domeniul migraţiei şi azilului. 

 


Responsabilități

 • respectă, la elaborarea documentelor de competență, prevederile legislaţiei şi actelor normative specifice;

 • elaborează și promovează proiecte de acte legislative și normative;

 • asigură calitatea şi veridicitatea datelor și informaţiilor în baza cărora sunt luate decizii, sunt aprobate politici și reglementări;

 • cunoaște stadiul aplicării strategiei, politicilor și reglementărilor specifice;

 • informează operativ şi obiectiv secretarul de stat responsabil de domeniile managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei, alte persoane din conducerea MAI, despre starea de fapt și situația aplicării politicilor, prevederilor legislaţiei, ale actelor normative specifice și formulează propuneri în consecință;

 • coordonează și controlează activitatea din domeniul de competență;

 • depistează lacunele existente în domeniul de competență și informează despre acestea secretarul de stat responsabil de domeniul de competență, precum și înaintează propuneri de soluționare a situațiilor date;

 • facilitează comunicarea dintre autoritățile naționale de specialitate și subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI.


Audiența

 • Marți – joi, 9:00 – 12:00.

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. Octavian Troșcenco ofițer principal 022-255-401 octavian.troscenco@mai.gov.md
         
2. Daniela Chiperco Consultant principal 022-255-414 daniela.chiperco@mai.gov.md
         
3. Mihail Bodrug ofițer principal 069041911 mihail.bodrug@mai.gov.md