Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Șef al Secției juridice a Direcției management instituțional.

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Uliana Bădărău

 • Data nasterii: 22 ianuarie 1980

 • Locul nașterii: 

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-172

 • E-mail: uliana.badarau@mai.gov.md

Educație și formare:

 •  

 •  

Activitatea profesională:

 •  

 •  

Grad special

Starea civila

 • Căsătorit, 

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza – nivel de comunicare


Cadrul normativ

 

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;

 • Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008;

 • Codul penal nr. 985-XV din 18.04.2002;

 • Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14.03.2003;

 • Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, republicat în temeiul Legii nr. 133/2018 - Monitorul Oficial, 2018, nr. 467-479, art.784;

 • Codul de executare nr.443 din 24.12.2004;

 • Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003, republicat în temeiul art. VI alin.(4) al Legii nr. 17/2018 - Monitorul Oficial, 2018, nr. 142-148, art.277;

 • Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003;

 • Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018;

 • Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală;

 • Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier;

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

 • Legea nr.98 din din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 • Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special
  din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 • Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 • Legea nr.136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;

 • Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;

 • Legea nr.1545 din 25.02.1998privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;

 • Hotărîrea Guvernului nr.629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr.245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

 • Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici;

 • Hotărârea Guvernului nr. 23 din 18.01.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

 • Hotărârea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.”;


Funcții și atribuții

Misiunea Secției juridice constă în asigurarea conformității actelor normative cu caracter intern cu prevederile cadrului normativ în vigoare, reprezentarea intereselor Ministerului Afacerilor Interne în instanțele de judecată, organele autorității publice și instituții/organizații neguvernamentale pe aspecte juridice. 

Pentru realizarea misiunii sale, Secția juridică exercită următoarele atribuții de bază:

 

 • examinează proiectele actelor administrative individuale și actelor administrative normative ale Ministerului;

 • examinează anchetele de serviciu și proiectele ordinelor de sancționare disciplinară care se înaintează conducerii;

 • verifică, sub aspectul legalității, clauzele contractelor și actelor adiționale încheiate de Minister;

 • examinează și/sau participă la examinarea cererilor prealabile, prin care sunt contestate actele administrative ale Ministerului;

 • examinează în limitele competenței, petițiile persoanelor și demersurile autorităților publice;

 •  asigură suportul metodologic în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative ale Ministerului;

 • participă la examinarea demersurilor reprezentantului Guvernului la CEDO și Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității adresate Ministerului;

 • reprezintă, în modul stabilit, interesele Ministerului în instanțele de judecată și autoritățile/instituțiile publice;

 • acordă asistență juridică subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului în domeniul de competență;

 • efectuează analiza cauzelor acționării Ministerului în instanțele de judecată și înaintează propuneri pentru soluționarea litigiilor pe cale amiabilă;

 • participă la examinarea sesizărilor Curții Constituționale și proiectelor Hotărârilor Plenului Curții Supreme de Justiție;

 • elaborează de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni ale aparatului central al Ministerului propuneri de modificare sau abrogare a actelor administrative ale Ministerului;

 • generalizează, în comun cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislației Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecționarea ei și le prezintă spre examinare conducerii Ministerului;

 • asigură informarea periodică a conducerii Ministerului referitor la dosarele judiciare, în care Ministerul este parte;

 • ține evidența dosarelor judiciare;

 • elaborează note și rapoarte în domeniul de competență;

 • asigură contestarea hotărârilor instanțelor de judecată pronunțate în defavoarea Ministerului și încheierilor emise de către executorii judecătorești;

 • asigură executarea hotărârilor judecătorești.


Responsabilității

 • examinarea în termen a demersurilor, cererilor prealabile şi petiţiilor ce ţin de domeniul de activitate a Secției juridice;

 • asigurarea reprezentării eficiente şi calitative a intereselor MAI în instanţele de judecată;

 • coordonarea procesului de examinare a interpelărilor reprezentantului Guvernului la CEDO adresate Ministerului;

 • acordarea suportului metodologic în problemele ce țin de activitatea de serviciu.


Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Uliana Bădărău Şef al Secției juridice 022 255-172 uliana.badarau@mai.gov.md
         
2. Dorina Cozari Consultant principal 022 255-693 dorina.cozari@mai.gov.md
         
3. Denis Beliman Consultant principal 022 255-676 denis.beliman@mai.gov.md
         
4. Tatiana Danuța Specialist principal  022 255-187 tatiana.danuta@mai.gov.md
         
5. Natalia Nirauța Specialist principal  022 255-876 natalia.nirauta@mai.gov.md
         
6. Oxana Dragomir Specialist principal  022 255-621 oxana.dragomir@mai.gov.md 
         
7. Lilia Modîrca Ofițer principal 022 255-697 lilia.modirca@mai.gov.md
         
8. Vasili Scalețchi Consultant principal 022 255-697 vasili.scaletchi@mai.gov.md