Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

turcanu

Șef al Secției financiar-administrative a Direcției management instituțional.

Datele personale

 • Numele, Prenumele: ȚURCAN Sergiu

 • Data nasterii: 28 octombrie 1963

 • Locul nașterii:  s. Antoneuca, r-nul Drochia

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-531

 • E-mail: sergiu.turcan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1981 – 1985 – Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea economist;

 • 27.06.2002 – A absolvit Universitatea de Studii Umanistice, a obținut titlul de licențiat în drept, profilul jurisprudență, specialitatea drept, specializarea drept penal;

 • 15.07.2008 – A absolvit Masteratul la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, a obținut titlul de master în Drept economic.

Activitatea profesională:

 • 2017 – prezent – Șef al Secției financiar-administrative a Direcției management instituțional a MAI; 

 • 2002 – 2017 – Șef al Direcției generale economie și finanțe a MAI;

 • 1991 – 2002 – Şef al Secţiei Finanțe al Direcției Pază de Stat a MAI;

 • 1985 – 1991 – Șef-adjunct al Direcției revizie și control „Agropromstroi”;

Competențe personale

 •  Diplomație;
 •  Abordare creativă;
 •  Flexibilitate disciplinară;
 •  Spirit de echipă;
 •  Comunicabilitate;
 •  Rezistență la efort și stres;
 •  Mobilizarea în situații de criză.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – avansat;

 • Franceză – mediu.

Starea civilă

 •  căsătorit, doi copii.

Baza legislativă și normativă


Funcții și atribuții

Misiunea Secţiei constă în menţinerea şi în consolidarea managementului financiar şi bugetar al entităţii publice, contribuind la atingerea obiectivelor acesteia prin:

         1) conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne;

         2) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;

         3) siguranţa și optimizarea activelor şi pasivelor;

         4) siguranţa și integritatea informaţiilor.

Obiecte ale managementului financiar și controlului sînt toate activităţile și procesele din cadrul entității publice. Obiectul şi funcţiile de bază ale secţiei sînt următoarele:

 • elaborarea bugetului;

 • executarea bugetului;

 • contabilitate;

 • consiliere economico-financiară;

 • raportare.

 

Atribuţiile de bază ale Secţiei sînt:

 • În cadrul procesului de elaborare a bugetului entităţii publice, Secţia are următoarele atribuţii:

  1) organizează și coordonează procesul de elaborare a bugetului în cadrul entităţii publice, emite instrucțiuni și stabilește proceduri interne;

  2) elaborează, analizează, evaluează, coordonează și fundamentează propunerile de buget, în comun cu subdiviziunile structurale ale entităţii publice;

  3) acordă asistență metodologică aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale din cadrul şi/sau subordinea entităţii publice;

  4) participă la elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu;

  5) organizează consultări bugetare în cadrul entităţii publice, după caz, cu entităţile publice subordonate;

  6) asigură detalierea bugetului aprobat conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor.

 • În cadrul procesului de executare a bugetului entităţii publice, Secţia are următoarele atribuţii:

  1) asigură legalitatea, eficienţa, economia şi transparenţa cheltuirii mijloacelor bugetului, cu respectarea limitelor bugetare aprobate;

  2) asigură încasarea/colectarea integrală, conformă şi eficientă a mijloacelor în conformitate cu bugetul aprobat;

  3) organizează şi execută eficient tranzacţiile financiare, precum şi asigură corectitudinea și regularitatea procesării şi înregistrării acestora;

  4) analizează executarea bugetului;

  5) înaintează, în caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocațiilor bugetare sau de modificare a bugetului;

  7) asigură un management bugetar adecvat şi ordonat, inclusiv prin evaluarea, monitorizarea şi raportarea sistematică a bugetului.

 • În cadrul funcţiei de contabilitate a entităţii publice, Secţia are următoarele atribuţii:

  ​​​1) elaborează şi implementează politica de contabilitate a entității publice;

  2) înregistrează prompt, ţine evidenţa şi verifică toate tranzacţiile financiare, materiale şi alte operaţiuni care afectează veniturile, cheltuielile, activele şi pasivele;

  3) asigură corectitudinea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, a documentelor şi a altor informaţii cu caracter contabil;

  4) controlează existența, calitatea și corespunderea activelor și datoriilor cu datele contabile, inclusiv prin efectuarea periodică a inventarierii;

  5) contribuie la realizarea activităţilor de control privind integritatea şi siguranţa activelor, inclusiv privind circulaţia acestora.

 • În cadrul funcţiei de consiliere economico-financiară, Secţia are următoarele atribuţii:

  1) se pronunţă cu privire la disponibilitatea resurselor pentru acoperirea costurilor, asupra propunerilor de politici noi şi al proiectelor de acte legislative şi/sau normative;

  2) oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport.

 • În cadrul procesului de raportare, intercorelat cu procesele de elaborare şi executare a bugetului, Secţia are următoarele atribuţii:

  ​​​​1) organizează şi implementează sisteme eficiente de comunicare şi raportare a informaţiei cu privire la buget;

  2) participă, în comun cu subdiviziunile structurale ale entităţii publice, la întocmirea Raportului de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli;

  3) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind executarea bugetului;

  4) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte financiare, precum şi alte rapoarte;

  5) întocmeşte, în comun cu subdiviziunile structurale ale entităţii publice, şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind performanţa programelor de cheltuieli;

  6) asigură calitatea, plenitudinea şi siguranţa informaţiei din rapoarte.   

 • Secţia are şi alte atribuţii legate de funcţiile de bază ale acesteia, precum:

  1) asigură primirea, evidenţa şi controlul eficient şi legal al activelor şi serviciilor procurate;

  2) asigură evidenţa cheltuielilor de personal;

  3) asigură achitarea bunurilor și a serviciilor procurate;

  4) organizează eficient și supraveghează funcţia internă de casierie;

  5) asigură siguranţa şi securitatea operaţiunilor de casă şi a păstrării numerarului, precum şi asigură identificarea şi controlul eficace al riscurilor de delapidare, fraudă sau corupţie;

  6) participă la procesul de achiziţii publice de bunuri şi servicii, în corespundere cu funcţiile şi sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii;

  7) asigură înregistrarea contractelor de achiziţii publice la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, precum şi evidenţa şi monitorizarea executării contractelor de achiziţii publice;

  8) ţine evidenţa patrimoniului de stat din ramură, administrează terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune şi prezintă dări de seamă privind patrimoniul public organului abilitat.

 • Secţia identifică şi evaluează riscurile asociate obiectivelor şi atribuţiilor sale de bază. Pentru a controla riscurile, secţia financiar-administrativă implementează şi realizează eficient şi eficace în toate funcţiile/procesele sale de bază activităţi de control, care pot fi preventive (ex-ante), curente sau de detectare (ex-post).

 • Pentru asigurarea unui management eficient şi eficace al riscurilor şi pentru atingerea obiectivelor, serviciul financiar ţine un registru al riscurilor, precum şi elaborează descrieri grafice şi/sau narative ale proceselor sale de bază.

 • Atribuții la capitolul administrare:

  1) examinează și asigură documentația aferentă administrării managementului logistic a proprietății și bunurilor aflate în gestiunea MAI;

  2) asigură utilizarea corectă și eficientă a bunurilor MAI, întocmește note informative privind abaterile admise;

  3) asigură aplicarea unitară a procedurilor din domeniul administrării bunurilor imobile ale MAI;

  4) inițiază, în funcție de alocație, procedura de asigurare tehnico-materială în baza propunerilor subdiviziunilor MAI;

  5) asigură procedura de dare în locațiune a imobilelor MAI, precum și a legalității modificării destinației terenurilor aflate în gestiunea MAI;

  6) verifică și monitorizează actele de casare a mijloacelor fixe, precum și procesul de execuție a deciziilor luate în urma ședințelor Comisiei centrale de casare în cadrul MAI;

   


Audienta

 • Program de audienţă:
 • În fiecare zi de la 1400 pînă la 1500    

 


Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Sergiu Țurcan Şef  Secţie 022-255-531 sergiu.turcan@mai.gov.md;
         
2. Vitalie Nani  Consultant principal  022-255-556 vitalie.nani@mai.gov.md;
         
3. Anna Solonenco Specialist principal 022-255-471 anna.solonenco@mai.gov.md;
         
4. Larisa Malcoci Consultant principal 022-255-332 larisa.malcoci@mai.gov.md;
         
5. Nelea Fedico Consultant principal  022-255-600 nelea.fedico@mai.gov.md;
         
6. Olga Banceanu Specialist principal   022-255-700 olga.banceanu@mai.gov.md; 
         
7. Larisa Golub  Consultant principal 022-255-333  larisa.golub@mai.gov.md;
         
8. Rodica  Grișca Specialist principal 022-255-664