Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

chirca

Șef al Secţiei resurse a Direcției management instituțional.

Datele personale

 • Numele, Prenumele: AndreiCHIRCA

 • Data nasterii: 22 mai 1987

 • Locul nașterii: 

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-373

 • E-mail: andrei.chirca@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2003 – 2006 – Liceul de Cadeţi „Sfîntul Gheorghe”din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (prima promoţie);

 • 2006 – 2010 – Universitatea „Constantin Brâncuşi” din or. Tîrgu Jiu, România, Facultatea ştiinţe juridice, specialitatea drept;

 • 2010 – 2011 – Universitatea „Lucian Blaga” din or.Sibiu, România,Facultatea de drept „Simion Bărnuţiu”, Masterat în drept, specialitatea drept penal.

Activitatea profesională:

 • 2011 – 2012 – Ofiţer al Secţiei urmărire penală a Comisariatului de poliţie al sectorului Buiucani al Comisariatului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne; 

 • 2012 – 2013 – Specialist/specialist principal al Secţiei activităţi de administrare a Direcţiei recrutare şi activităţi de administrare a Direcţiei generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 2013 – 2016 – Şef al Secţiei politici administrare personal a Direcţiei administrare personal a Direcţiei generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 2016 – 2017 – Specialist superior al Direcţiei juridice a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (ulterior IGSU), detaşat în funcţia de Şef al Secţiei politici administrare personal a Direcţiei administrare personal a Direcţiei generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 2017 – prezent – Şef al Secţiei resurse umane a Direcţiei management instituţional a Ministerului Afacerilor Interne.

Grad special

 •  Comisar

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa;

 • Engleza.


Baza legislativă și normativă

 • Constituţia Republicii Moldova;

 • Codul civil al Republicii Moldova;

 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

 • Codul muncii al Republicii Moldova;

 • Legea nr.190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”;

 • Legea nr.780 din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”;

 • Legea nr.982 din 11 mai 2000 „Privind accesul la informaţie”;

 • Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000;

 • Legea nr.806 din 12.12.1991 „Cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale MAI”;

 • Legea nr.162 din 2207.2005 „Cu privire la statutul militarilor”;

 • Legea nr.52 din 02.03.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare”;

 • Legea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.93-XVI din 05.04.2007;

 • Legea nr.283 din 28.12.2011 „Cu privire la Poliţia de Frontieră”;

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

 • Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 „Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului”;

 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

 • Legea nr.133 din 8 iulie 2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”;

 • Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

 • Legea nr.218 din 19 octombrie 2012 „Privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc”;

 • Legea nr.48 din 22.03.2012 „Cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”;

 • Legea nr.355 din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;

 • Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544 din 23.06.1993;

 • Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale;

 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

 • Hotărîrea Guvernului nr.78 din 21.02.94 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar;

 • Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;

 • Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă;

 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Hotărîrea Guvernului nr.778 din 01.12.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;

 • Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;


Funcții și atribuții

Misiunea Secţiei este de a contribui la realizarea obiectivelor Ministerului Afacerilor Interne prin implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.

În scopul îndeplinirii misiunii sale, Secţia asigură gestiunea generală a activităţilor de administrare şi evidenţă a personalului Ministerului Afacerilor Interne şi realizarea altor activităţi operaţionale ce revin în competenţa subdiviziunii de resurse umane, conform legislaţiei.

Funcţiile Secţiei,ca subdiviziune centrală responsabilă, sub aspect operaţional, în domeniul resurselor umane, sînt următoarele:

 

 • funcţia de administrare a resurselor umane - planificarea, coordonarea, organizarea şi desfăşurarea implementării, în autoritatea publică, a procedurilor de personal privind:

a)   asigurarea necesarului de personal;

b)    organizarea şi realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor.

 • funcţia de evidenţă a datelor şi documentelorcu privire la personalul autorităţii publice;

 • funcţia de îndrumare de specialitate, acordarea asistenţei metodologice privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de resurse umane de către subdiviziunile MAI de toate categoriile;

 • funcţia de control – realizează activităţi de control în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative.

 

Atribuţiile de bază ale Secţiei sînt:

 • funcţia de administrare a resurselor umane

   

  a) coordonează proiectele de acte normative, reglementări / proceduri generale ce vizează domeniul managementului resurselor umane, a procesului de aplicare a procedurilor de personal de către subdiviziunile de resurse umane din sistemul MAI, a măsurilor de actualizare şi modernizare a sistemului de gestiune a resurselor umane;

   

  b) organizează şi participă la organizarea şi desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor;· efectuează analize, elaborează note şi rapoarte în domeniul de competenţă;

   

  c)  participă la planificarea/estimarea necesarului de personal, efectuarea analizelor, în domeniul de competenţă;

   

  d)  asigură implementarea politicilor privind actualizarea şi modernizarea sistemului de gestiune a resurselor umane;

   

  e) asigură implementarea politicilor în domeniul managementului carierei profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

   

  f) asigură informatizarea activităţii de resurse umane şi funcţionarea sistemului informatic în vederea fundamentării deciziilor privind managementul resurselor umane;

   

  g) pune în aplicare şi verifică respectarea, la nivelul subdiviziunilor de resurse umane, a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate;

   

  •   funcţia de evidenţă a datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice:

    

   a) ţine evidenţa personalului: elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la alte proceduri de personal; completează carnetele de muncă; întocmeşte şi actualizează dosarele personale; completează formularele statistice privind personalul din autoritatea publică; ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului; eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu; ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar; realizează acţiunile privind obţinerea de către colaboratori a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale; eliberează, la solicitarea angajaţilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale;

    

   b) creează şi administrează baza de date computerizată privind funcţiile şi personalul autorităţii publice;

    

   c) efectuează controlul privind realizarea deciziilor cu privire la personal; formulează şi prezintă conducerii autorităţii publice propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;

    

   d) acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal; întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice rapoarte informative;

    

   e)  pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea subdiviziunii resurse umane;

    

   f)  organizează şi desfăşoară activităţile pentru gestionarea datelor cu privire la foştii angajaţi, precum şi veteranii de război. 

    

   • funcţia de îndrumare de specialitate, acordarea asistenţei metodologice asigură îndrumarea de specialitate pe domeniul de competenţă cu referire la:

   a) organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi şi a celor cu statut special din competenţa ministrului;

    

   b) aplicarea normelor de conduită a funcţionarilor publici;

    

   c) organizarea procesului de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi (inclusiv cu statut special);

    

   d) iniţierea şi aplicarea procedurilor de personal, examinarea petiţiilor, demersurilor, proiectelor de acte normative/legislative care abordează subiecte din domeniul de competenţă şi formulează răspunsuri/avize de rigoare;

    

   e) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de sprijin, îndrumare şi supraveghere a subdiviziunilor MAI, potrivit domeniului de competenţă.

    

   • funcţia de control – realizează activităţi de evaluare a activităţii angajaţilor din subdiviziunile de resurse umane şi control în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative, cu referire la:

     

    a) procesul de suplinire/promovare în funcţiile vacante a candidaţilor în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI;

     

    b)  aplicarea şi respectarea actelor normative cu privire la procedurile de personal;

     


Responsabilității

 • respectarea, la elaborarea proiectelor de acte administrative, a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în autoritatea publică (inclusiv cu statut special), a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează procedurile de personal;

 • informarea operativă şi obiectivă a conducerii autorităţii publice despre posibilele încălcări ale prevederilor legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (inclusiv cu statut special) şi a celorlalte categorii de angajaţi, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează evoluţia în carieră şi lucrul cu personalul;

 • depistarea şi informarea la timp a conducerii autorităţii publice privind lacunele existente în domeniul administrării şi evidenţei resurselor umane; elaborarea şi prezentarea propunerilor de înlăturare a acestora;

 • asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor în baza cărora se iau decizii şi se aprobă acte administrative cu privire la politicile de personal;

 • asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale funcţionarilor publici şi altor categorii de personal, inclusiv a confidenţialităţii acestora potrivit legii.


Audienta

 

 • Pentru angajaţii subdiviziunilor de resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  Marţi – Miercuri  de la
 •  
 • 0800 pînă la 1700

 

 • Primirea în audienţă a cetăţenilor  Luni:  de la 1400 pînă la 1700        Joi: de la 0900 pînă la 1200

 


Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. AndreiCHIRCA Şef  Secţie 022 255-373 andrei.chirca@mai.gov.md
         
2.   Specialist principal     
         
3.   Specialist principal    
         
4.   Consultant principal    
         
5.   Consultant principal     
         
6.   Specialist principal